WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:Paulina Perzyna

adres do zwrotu: 05-555 Tarczyn, Kotorydz ul. Szczakoska 2a

e-mail kontaktowy: paulina@mojbiznesrekodzielo.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.