WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Monika Wierzchowiecka

adres do zwrotu: ul. Zielona 15, 05-071 Sulejówek

e-mail kontaktowy: monika@mojbiznesrekodzielo.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.